Өмнөх уулзалтаар 40 гаруй асуудлыг шийдвэрлэн, ажил хэрэг болгох үүрэг даалгаврыг холбогдох албаныханд өгсөний дагуу ОИЦ-ын Б байрны өмнөх замыг нэг чигийн урсгалтай болгосон, хүүхдийн автобусыг нэмж 3 чиглэлд явуулсан зэрэг бодит ажлууд хийгдсэн нь уулзалтын үр юм гэж иргэд талархалтай хандаж байлаа.