2020 оны 01 сарын 22-ны А/23, А/16, А/07, А/25 - Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам