10/05 - Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах, гудамж зам, хамрах хүрээ, үйлчлэх цаг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай